Art de Vivre | Steenkaaistraat 18 | 9200 Baasrode | Jan 0475 31 23 99 | Oona 0473 68 05 47 | info@art-de-vivre.be

Bedrijf Lasertechnologie Project in de kijker Promoties Contact Algemene voorwaarden
©2014 Art de Vivre

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

• Onze aanbiedingen en prijzen zijn in het algemeen vrijblijvend, tenzij zij natuurlijk nadrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.

 

• Leveringstijden worden opgegeven zonder verbintenis op een bepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering van de bestellingen of leveringen, welke deze ook mag zijn, kan voor ons geen boete of schadevergoeding met zich meebrengen, noch ons verantwoordelijk stellen, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

• Bij niet akkoord moet acht dagen na ontvangst van de factuur deze schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

 

• De facturen vervallen op de vervaldag vermeld op de factuur.

Iedere som (incl. BTW) niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest van 15 % per jaar opbrengen.

 

• Indien geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00.

 

• Alle gevallen van overmacht, staking, oproer, oorlog, ongeval, gebrek aan grondstoffen,enz. ontslaan ons van alle verplichtingen. Zij geven de koper echter niet het recht zijn overeenkomst te verbreken. Dit geldt ook wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij onze klanten.

 

• De goederen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn.

Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper niet gemachtigd de geleverde goederen te verpanden of te belenen, in de meest uitgebreide zin van het woord.

 

• Werken die niet opgenomen zijn in de overeenkomst worden uitgevoerd in regie zijnde de materiaalkost + € 42 / per manuur. Verhoudingen en afmetingen op plannen zijn indicatief en niet bindend. Enkel technische maten, die expliciet opgegeven zijn bindend.

 

• De studies, plannen of tekeningen voorgelegd aan de koper blijven onze eigendom. Alle

afdrukken, reproducties of copies evenals het gebruik ervan zijn verboden mits schriftelijke toelating.

 

• Onze klanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te hebben aanvaard.